Frå organisasjonen sine organsiasjonsbestemmelser:

§ 1.9 (Utdrag)

Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltingen kan også omfatte rimelig bruk av løsøre og fast eiendom.

Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det området den tidligere gruppen virket. Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første åtte årene etter at vanlig speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i kretsen.

Retningslinjer for Haugaland krets

§1

Kretsstyret kan disponere den frie delen av fondet ved nystart av grupper i kretsen. Midla kan bli brukt til lønn, støtte til utstyr eller på anna måte som bidrar til nystart.

 

§2

Kretsstyret kan gje støtte etter eige initiativ eller etter søknad i samband med start av gruppe.

Etablerte grupper som vil starte eigne avdelingar på nye plassar kan også søkje støtte.

 

§3

Grupper som får utbetalt støtte skal levere revidert rekneskap for prosjektet innan fastsett tid, seinast saman med revidert årsrekneskap for speidargruppa det aktuelle året.

Støtte som blir brukt som del av kretsen sitt arbeid (t.d. ved at kretsen engasjerer ein person for oppfølging av ny gruppe) blir rekneskapsført i kretsen sitt driftsrekneskap og midlar overført frå fondet.

Kretsstyret kan avslå søknad frå etablerte speidargrupper som ikkje har levert revidert årsrekneskap for siste år (jf. kretsen sine oppgåver, organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1, femte strekpunkt), uavhengig av søknaden elles.

 

§4

Rekneskap for fondet skal førast av rekneskapsføraren til kretsen. Det skal kvart år bereknast kor stor del av rentene av kapitalen i kretsen som skal leggast til fondet. Rekneskap skal leggjast fram for årsmøtet.