Fond for forenkling av arbeidet i kretsen sine speidargrupper

§1 Formål
Målsettinga med fondet er å hjelpe speidargrupper med investeringar og andre tiltak som skal styrke speidararbeidet lokalt og/eller gjere arbeidet i speidargruppene enklare. Fondet kan støtte utvikling av speidargrupper sin eigedom, kjøp av utstyr eller støtte andre prosjekt i samsvar med fondet sitt føremål.

Kretsstyret deler ut støtte etter søknad frå kretsen sine speidargrupper. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober kvart år. Maksimalt beløp på støtte pr. år er kr 30.000, og kan dekkje inntil halvparten av totalkostnadene til prosjektet. Støtte frå fondet skal ikkje erstatte andre inntektstiltak, så som søknader til aktuelle offentlege og private organ, stiftelser og/eller arbeid for sponsorinntekter eller anna finansiering til prosjektet.

§2
Søknaden skal innehalde budsjett for prosjektet og dokumentasjon av arbeidet med andre inntektstiltak.

§3
Grupper som har fått støtte eitt år kan ikkje søkje om støtte året etter.

§4
Kretsstyret kan avslå søknad frå speidargrupper som ikkje har levert revidert årsrekneskap for siste år (jf. kretsen sine oppgåver, organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1, femte strekpunkt), uavhengig av søknaden elles.

  1. Grupper som får støtte skal levere revidert rekneskap for prosjektet innan fastsett tid, seinast saman med revidert årsrekneskap for speidargruppa det aktuelle året.
  2. Rekneskap for fondet skal førast av rekneskapsføraren til kretsen. Det skal kvart år bereknast kor stor del av rentene av kapitalen i kretsen som skal leggast til fondet. Rekneskapet skal leggjast fram for årsmøtet.

 

Retningslinjer for fond for nedlagte grupper

Frå organisasjonen sine organsiasjonsbestemmelser:

§ 1.9 (Utdrag)

Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltingen kan også omfatte rimelig bruk av løsøre og fast eiendom.

Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det området den tidligere gruppen virket. Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første åtte årene etter at vanlig speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i kretsen.

 

Retningslinjer for Haugaland krets

§1
Kretsstyret kan disponere den frie delen av fondet ved nystart av grupper i kretsen. Midla kan bli brukt til lønn, støtte til utstyr eller på anna måte som bidrar til nystart.

§2
Kretsstyret kan gje støtte etter eige initiativ eller etter søknad i samband med start av gruppe.
Etablerte grupper som vil starte eigne avdelingar på nye plassar kan også søkje støtte.

§3
Grupper som får utbetalt støtte skal levere revidert rekneskap for prosjektet innan fastsett tid, seinast saman med revidert årsrekneskap for speidargruppa det aktuelle året.

Støtte som blir brukt som del av kretsen sitt arbeid (t.d. ved at kretsen engasjerer ein person for oppfølging av ny gruppe) blir rekneskapsført i kretsen sitt driftsrekneskap og midlar overført frå fondet.

Kretsstyret kan avslå søknad frå etablerte speidargrupper som ikkje har levert revidert årsrekneskap for siste år (jf. kretsen sine oppgåver, organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1, femte strekpunkt), uavhengig av søknaden elles.

§4
Rekneskap for fondet skal førast av rekneskapsføraren til kretsen. Det skal kvart år bereknast kor stor del av rentene av kapitalen i kretsen som skal leggast til fondet. Rekneskap skal leggjast fram for årsmøtet.

 

Fond for reiser til speiderarrangement i utlandet

§1
Målsettinga for fondet er at det skal nyttast av speidargrupper i kretsen som skal reise på utanlandstur i speidarsamanheng. Stipendet kan nyttast til å dekkje reisekostnader og/eller deltakaravgift.  Stipendet skal godkjennast på førehand.  Det skal og søkjast på førehand av eit arrangement.

§2
Kretsstyret deler ut stipend etter søknad. Søknadsfrist er 1.mars kvart år, men det kan søkjast seinere på året dersom stipend ikkje er delt ut.. Stipendstorleiken skal maksimalt være 10.000 kroner pr år og dekke inntil halvparten av totalkostnaden. 

Kretsstyret kan avslå søknad frå speidargrupper som ikkje har levert revidert årsrekneskap for siste år (jf. kretsen sine oppgåver, organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1, femte strekpunkt), uavhengig av søknaden elles.

§3
Stipendmottakerane pliktar å skrive ein rapport etter turen og formidle inntrykk etter turen til speiderar eller speiderleierar. Det vert på førehand avklara korleis dette skal gjerast.

§4
Rekneskap for fondet skal førast av rekneskapsføraren til kretsen. Det skal kvart år bereknast kor stor del av rentene av kapitalen i kretsen som skal leggast til fondet. Rekneskapet skal leggjast fram for årsmøtet.  

 

Inspirasjonsfond

§1
Målsettingen for fondet er at det skal benyttes av speiderledere i kretsen som har vært aktive gjennom flere år, og som nå vil reise på studietur eller inspirasjonstur til nytte i speidersammenheng. Det er en forutsetning at stipendmottaker er aktiv som leder i gruppe eller krets, og at det er sannsynlig at han/hun vil være aktiv også de neste årene.

§2
Kretsstyret deler ut stipend etter søknad. Søknadsfrist er 1.mars hvert år, men det kan søkes senere på året dersom stipend ikke er delt ut.. Det kan deles ut et eller to stipend i året. Stipendstørrelsen skal maksimalt være 10.000 kroner og dekke inntil halvparten av totalkostnaden.

§3
Stipendmottakerene skal forplikte seg til å skrive en rapport etter turen og i tillegg formidle inntrykk etter turen til speidere eller speiderledere. Det blir på forhånd avklart hvordan dette skal gjøres.

§4
Regnskap for fondet skal føres av regnskapsføreren til kretsen. Det skal hvert år beregnes hvor stor del av rentene av kapitalen i kretsen som skal legges til fondet. Regnskapet skal fremlegges for årsmøtet.