Reiseavstand lengre enn 120 kilometer gir reduksjon i pris/kontingent på kr 80 pr deltakar.  Ferje (evt. bompengar på meir enn 120 pr bil tur + retur) for å kome fram gir reduksjon i pris/kontingent på kr 50,- pr deltakar.  Per i dag får Suldal, Sand, Husnes reduksjon for avstand og ferje, Odda for avstand.

 

Personar som betaler leiarpris får halvt frådrag.

 

Leirkomité for Blikshavn må ta høgde for justeringa.

 

Korleis gjer ein det i praksis:

Prisen blir sett likt til alle. Reduksjonen blir trekt frå på rekninga til gruppa. Grupper som får reduksjon kan velje korleis dei bruker reduksjonen.