I kretstinget blir det diskutert og bestemt hva kretsen skal gjøre når det kommer til økonomi, strategi og andre viktige områder.

§ 2.1 KRETSTING

Kretsens besluttende organ er kretsting.

§ 2.1.2 KRETSTING BEHANDLER

Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker:

 • Årsmelding og revidert regnskap.
 • Fastsetting av kretskontingent.
 • Arbeidsplan og budsjett for kommende år.
 • Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer
 • Valg av representanter til landsting.
 • Valg av valgkomité.
 • Valg av revisor. Revisor skal være myndig.
 • Endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting.
 • Innsendte saker.
   

§ 2.1.3 ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING

Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være hemmelig avstemming når minst én person ønsker det.
Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars hvert år.
Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det.
Kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd.
Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret.

 

Det blir også valgt en valgkomité og et kretsstyre.

 

Protokoller og årsmøtepapirer fra tidligere kretsting finner du her